Tasavvuf Nedir ?

Tasavvuf Nedir ?Tasavvuf Ne Demek?Tasavvufta makamlar Tasavvuf Kitapları

Tasavvuf, dinin emirlerine uyup, yasaklarından kaçarak kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak, sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid’atlerden kaçmaktır.

Tasavvuf, nefsin iman ve itaat etmesi, bütün ibadetlerin ve bütün hayırlı işlerin hakiki ve kusursuz olmasıdır. Fani olan her şeyden yüz çevirip, baki olana bağlanmaktır. İslam ahlakı ile süslenmektir. Ölmeden önce ölmektir.
baştan başa edeptir, tamamen edepten ibarettir.Kadere rızadır.

Tasavvuf, Hak tealaya inkıyaddır, kayıtsız şartsız teslimiyettir.Emeli bırakıp amele devam etmektir.Kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmaktır.Namaz, oruç ve geceleri ibadet etmek demek değildir. Bunları yapmak her insanın kulluk vazifesidir.İnsanları incitmemektir.

Tasavvuf, insanı, ibadetlerde gereken ihlasa ve insanlara karşı gereken güzel ahlaka kavuşturan yoldur. İnsana bu yolu mürşid-i kamil öğretir.Her sözünde, her işinde, dine yapışmaktır.Izdırap çekmektir. Sükun ve rahatlıkta, tasavvuf olmaz. Yani, aşıkın maşuku aramaya çalışması, maşuktan başkası ile rahat etmemesi gerekir. Resulullahın mübarek kalbinden çıkıp, evliyanın kalblerine gelen bilgilerdir. Kendi nefsinin ayıplarını, kusurlarını anlamaktır ve dine uymakta kolaylık ve lezzet hasıl olmaktır ve gizli olan şirkten, küfürden kurtulmaktır. Herkese merhametli olmak ve ruhsat olan ameli terk etmektir. Allahü tealayı, görür gibi ibadet etmektir Tasavvuf.

Tasavvuf cenab-ı Allah’ı tamamen tanıyabilme, kendini Allah’ın yoluna adama sanatıdır. Günlük hayatta Allah’tan uzaklaştıran tüm meşkalelerden uzak durmak ve kendini tamamen Allah’a adama sanatına Tasavvuf denilmektedir. Tasavvuf dünyevi meselelerinden ayrılıp uhrevi hayata kendisini adamış kişilerdir. Tasavvuf ayrıca imanı ihsana kavuşturma sanatıdır.

Tasavvuf kelime anlamı itibariyle Tanrı’nın varlığını birliğini niteleyen ve bunu açıklayan dinsel felsefi akım olarak bilinir. Tasavvuf kelimesinin kökeni Arapçadır. Tasavvuf demek takvaya erişebilme sanatı olarak adlandırılır. Tasavvuf ayrıca menfi huyların terkedilmesi kendini iyiliğe ve güzel ahlaka adanmasına denilmektedir.

Tasavvuf Ne Demek?

Tasavvufla ilgili çok çeşitli tarifler yapılmıştır. Tasavvufun manevi bir hayat tarzı olarak özelliklerini, Kitap ve Sünnet’le irtibatını, kulun Allah’la ve masiva ile ilişkilerini, kalp temizliği, nefis terbiyesi, güzel ahlak gibi işlevlerini, sufinin niteliklerini ve görevlerini belirten bu tariflerin 1000’e kadar çıktığı söylenmektedir. Tanımların çeşitliliği önemli ölçüde tanımı yapan sufinin o anki manevi hali ve mertebesiyle ilgilidir. Bu sebeple tariflerin sayısının sufilerin sayısı kadar çok olduğu belirtilir. Dede Ömer Ruşeni ve Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi, kaynaklarda dağınık biçimde yer alan tariflerin bir kısmını manzum şekilde bir araya getirmişlerdir. İngiliz şarkiyatçısı Reynold A. Nicholson, Kuşeyri’nin er-Risale’si, Feridüddin Attar’ın Teẕkiretü’l-evliyaʾsı ve Abdurrahman-ı Cami’nin Nefeḥatü’l-üns’ünde geçen yetmiş sekiz tanıma kronolojik sırayla yer vermiştir.

Cüneyd-i Bağdadi tasavvufun dünya ile ilgili şeylerde azla yetinme, kalbiyle Allah’a dayanma, taat ve ibadete yönelme, dünyevi arzulara karşı sabretme, eline geçebilecek şeylerin yararlısını seçme, masivadan uzaklaşıp Allah’a dönme, Allah’ı içten zikretme, vesveseye karşı ihlası gerçekleştirme, şüpheye karşı yakīn elde etme, uzaklaşma ve yabancılaşmadan kurtulup Allah ile huzur bulma gibi konuları içerdiğini ve Hz. İbrahim’in cömertliği, İshak’ın rızası, Eyyub’un sabrı, Zekeriyya’nın işareti, Yahya’nın garipliği, Musa’nın yün giymesi, İsa’nın seyahati ve Hz. Muhammed’in fakrı gibi hasletler üzerine kurulduğunu belirtmiştir. Bazı sufiler tasavvufun mahiyetini değişik mertebelere göre açıklamıştır.

Buna göre ilim mertebesinde tasavvuf kalbin bulanıklıktan arındırılması, yaratıklara karşı güzel muamelede bulunmak ve şer‘i meselelerde Resulullah’a uymaktır; hakikat mertebesinde tasavvuf mülkün yokluğu, sıfatlara kölelikten kurtuluş ve yaratıcı ile yetinmektir. Hak diliyle ifade edilecek olursa tasavvuf Allah’ın insanları sıfatlarından arındırması, böylece onlara sufi niteliğini kazandırmasıdır. Cüneyd-i Bağdadi tasavvufu “kulun içinde ikamet ettiği bir sıfat ve vasıf” şeklinde tanımlamış, kendisine, “Bu, kulun mu yoksa Hakk’ın mı sıfatıdır?” diye sorulduğunda, “Hakikatte Hakk’ın, görünüşte kulun vasfıdır” cevabını vermiştir.

“Tasavvuf zahirde ve batında şeriatın edeplerini yerine getirmektir” tarifinde şeriatın edepleri “ilahi ahlak” olarak tanımlandığından tasavvuf ilahi ahlakla ahlaklanmak şeklinde kabul edilmiştir.

Tasavvufta makamlar

Tasavvuf erbabından Mevlana Abdurrahman Cami hazretleri buyuruyor ki:
Tasavvufta, makamların sonuna varan mutasavvıflar iki çeşittir:

Birincisi, Peygamber efendimiz aleyhisselamın izinden giderek, kemale erdikten sonra, insanları irşad için halk derecesine indirilmiş irşad ehli olanlardır.

İkincisi, yükseldikleri derecelerde bırakılıp insanların yetişmesi ile vazifeli olmayanlardır. Bunlara evliya denir.

Tasavvuf Kitapları

Tasavvuf yolunda ilerleyen ve kendini Allah yoluna adamış kişilerin yazmış olduğu pek çok tasavvufi eserler bulunmaktadır. En popüler ve en bilindik kitaplardan biri de Mesnevi’dir. Mevlana’nın tasavvuf ile ilgili kitapları oldukça fazla olup bu eserler günümüzde hala okutulmaktadır.

1) Mesnevi: Mesnevi Mevlana tarafından yazılmış olan en ünlü tasavvuf eserlerinden birisidir. Mesnevi Dünya’nın her yerinde okunan bir eserdir. Farsça dili ile yazılmış Mesnevi eseri günümüzde ki en değerli tasavvufi kitaplar arasında yer almaktadır.

2) Fihi Ma Fih: Mevlana Celaleddin Rumi tarafından yazılmış bir diğer eser de Fihi Ma Fih tasavvuf kitabıdır. Arapça olarak ne varsa içindedir anlamı ile yazılan Fihi Ma Fih eseri yazılmış en ünlü tasavuf kitapları arasında yer almaktadır. Kitabın dili yer yer Farsça olup yer yer de Arapça kelimeler hakimdir.

3) İhya’u Ulmu’id-Din: İmam gazali tarafından yazılmış bir tasavvuf kitabıdır. 11. yüzyılda yazılmış olan İhya’u Ulmu’id-Din eseri günümüzde ki en önemli eserlerden biridir. İslam ahlakı ve islam felsefesini yansıtan kitap imam gazalinin yazmış olduğu kıymetli eserlerden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.